Σύντομες πληροφορίες

Εφαρμογή

Στέγνωμα

Επιφανειακό:10-20΄ min Επαναβαφής: 12-24 h

Αραίωση

Αν απαιτείται 2-3% με νερό

Απόδοση

12-14 m²
Εργαλεία Εφαρμογής
Ρολό, πινέλο, spray, airless
Αποχρώσεις
Λευκό και αποχρώσεις
Υφή
Satin

Υπολογισμός υλικού

ΥΨΟΣ (m)
ΜΗΚΟΣ (m)
ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2)
Τεχνικές Προδιαγραφές
SDS Part B EP909 EP369 EP639 (503.83KB)
TDS 21651 EP 369 Epoxy Paint (168.59KB)
SDS 21654 EP369EpoxyPaintPartA (389.39KB)

EP 369 Epoxy Paint 2K Acqua

Κωδικός: 21651008

Εποξειδική Βαφή 2 συστατικών, υψηλής αντοχής για βιομηχανικά δάπεδα.

Εποξειδικό  Χρώμα 2 συστατικών απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση σφαλμάτων πριν την πολυουρεθανική βαφή.  Ελαχιστοποιήσετε πιθανότητες σφαλμάτων λόγω υποστρώματος Με το EP 369 Epoxy Paint 2K Acqua. Τοποθετήστε το για και απομονώσετε υγρασίες, ανοδικές υγρασίες, σκόνη από σαθρές επιφάνειες, καθώς και σφράγιση πορωδών επιφανειών.

  • Μόνωση υγρασιών
  • Σταθεροποίηση επιφανειών
  • Πολύ σκληρό επιφανειακά
  • Άριστη σφράγιση πορωδών επιφανειών
  • Άριστη πρόσφυση σε κάθε είδους επιφάνεια
  • Ηπιότερη οσμή από τα συστήματα διαλύτου
  • Εκμηδένιση της σκόνης σε επιφάνειες που «σκονίζουν»
  • Κατάλληλο για χώρους υγιειονομικού ενδιαφέροντος
  • Κατάλληλο για κάθε χρήση, εφόσον δεν εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία

Εποξειδική Βαφή υδατικής διασποράς, δύο συστατικών για βιομηχανική χρήση (σκυροδέματα, σήραγγες, δάπεδα, κεραμικά, πέτρες, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.).  Συνδυάζει εξαιρετικές αντοχές  ταυτόχρονα με την ευκολία τοποθέτησης, την χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις καθώς και την χαμηλή οσμή. 

Είναι κατάλληλο: 

Για την μόνωση υγρασιών. 

Για σφράγιση πορωδών   επιφανειών.

Για την αποφυγή της σκόνης σε επιφάνειες που «σκονίζουν» και την άρρηκτη πρόσφυση του τελικού βερνικιού ή χρώματος.   

Για την σταθεροποίηση επιφανειών τσιμέντου ή τσιμεντοκονιών.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε υποστρώματα με σχετική υγρασία από 0%-8%. 

Παρέχει αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας και υψηλή σκληρότητα, με αντοχή στην τριβή και τα χημικά. 

Ιδανικό για χώρους που η καθαριότητα και η υγιεινή έχουν πρωτεύουσα σημασία, κατάλληλο για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Κατάλληλο για κάθε χρήση, εφόσον δεν εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία.

Για εξωτερική χρήση εφαρμόστε ως τελευταίες στρώσεις το C110 ή C115.Προετοιμασία Εφαρμογής

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-30°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή. 

Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα. Παλιές βαφές προτείνεται να αφαιρούνται. Σε νέα σκυροδέματα προτείνεται η εφαρμογή να ακολουθεί μετά 30 ημέρες από την τοποθέτησή του. Γενικά η προετοιμασία της επιφάνειας θα πρέπει να περιλαμβάνει :

1. Αφαίρεση κάθε σαθρού υπολείμματος,

2. Τρίψιμο της επιφάνειας, 

3. Άριστη καθαριότητα (ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα με νωπό πανί – όχι βρεγμένο).

Οδηγίες Εφαρμογής

Ανοίγουμε ένα σετ υλικών. Ανακατεύουμε πολύ καλά το Α συστατικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του, παράλληλα προσθέτουμε αργά ανακατεύοντας το Β συστατικό για 1,50-2,00 min. Αφήνουμε το μείγμα 5 min να «ξεκουραστεί»  και ξεκινάμε την εφαρμογή. 

Σε περίπτωση που δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρη τη συσκευασία, τοποθετούμε σε άλλο δοχείο 3 μέρη από το Α και ένα μέρος από το Β – κατ’ όγκο - και ανακατεύουμε. 

Ο χρόνος εργασιμότητας του υλικού ανέρχεται στα 45΄-60΄, μην χρησιμοποιήσετε υλικό το οποίο έχει ξεπεράσει το χρόνο αυτό.

1. Δεν χρειάζεται αραίωση, το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση.

2. Επιφανειακό στέγνωμα 30min -1 h ανάλογα των καιρικών συνθηκών.

3. Η επόμενη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί μετά την πάροδο 10- 12 h.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες

Φυσική Κατάσταση

υγρό

Χρώμα

Λευκό και διάφορες αποχρώσεις

Οσμή

Χαρακτηριστικό εποξειδικό

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως

μη καθορισμένη

Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως

100 °C

Ευφλεκτότητα

αυτό το υλικό είναι καύσιμη ουσία, ωστόσο δεν

θα αναφλεγεί εύκολα

Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας

1,48 όγκος% - 13,74 όγκος%

Σημείο ανάφλεξης

>100 °C στους 101,3 kPa

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

287 °C (θερμοκρασια αυταναφλεξης για υγρα και αερια)

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

μη συναφής

pH (τιμή)

8,4

Κινηματικό ιξώδες KU

100 ±3

Διαλυτότητα (-τες)

μη καθορισμένη

Πυκνότητα

1,317 gr/cm³

 

Οδηγία Deco-Paint (2004/42/EC) Την περιεκτικότητα σε ΠOΕ την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση

ΠOΕ περιεκτικότητα: κατά μέγιστο <6.20% = 62 g/L εντός των ορίων για την κατηγορία: (ι) Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών για ειδικές τελικές χρήσεις όπως δάπεδα– Τύπος Υ (ανώτατο όριο 140 g/l)

 

Οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών («οδηγία ΒΕ»)

ΠOΕ περιεκτικότητα:        <6.20%

Μικρές Συμβουλές

 

 

1.        Προτείνουμε να μην αφήσετε περισσότερες από 48h το υλικό χωρίς επόμενη στρώση, σε διαφορετική περίπτωση προτείνουμε να «αγριέψετε» λίγο την επιφάνεια πριν την επόμενη στρώση.

 

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):                                             

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Άνευ αντικειμένου

 

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101                                      Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102                                      Μακριά από παιδιά.

P501                                      Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής καύσης.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH208                   Περιέχει μάζα αντίδρασης από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [αριθ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [αριθ. ΕΚ 220-239-6] CMIT/MIT (3:1),

                                  1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH210                     Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Σύγκριση  κατά την διάρκεια της εργασίας

 

Σύστημα υδατικής διασποράς

Συμβατικά Συστήματα

Διαλύτου

Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος :

1/2-1 h

2-3 h

Χρόνος επαναβαφής :

12-24 h

12-24 h

Οσμή / ανάγκη εξαερισμού :

ήπια  / όχι

έντονη / ναι

Ικανοποιητικό στέγνωμα με προσθήκη μικρότερης αναλογίας Β΄ συστατικού :

όχι

όχι

Στέγνωμα χωρίς προσθήκη Β΄ συστατικού :

όχι

όχι

Αντοχή σε εμβάπτιση διαλυτικών :

2/5

2/5

Χρόνος ήπιας χρήσης :

24 h +

36 h +

Γενικά Συμπεράσματα : Εάν επιθυμείτε γρήγορους χρόνους αποπεράτωσης των εργασιών σας, εάν εργάζεστε σε χώρους όπου δεν μπορείτε να απομονώσετε τους εξωγενείς παράγοντες (σκόνες κλπ), εάν εργάζεστε σε μικρό και κλειστό χώρο (π.χ. δωμάτιο, μπάνιο κ.α.), εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε το σύνολο των εργασιών εντός 24ώρου και αν ο χώρος σας δεν βρίσκεται σε συχνή επαφή με διαλυτικά, προτιμήστε τον συνδυασμό  EP 909 Epoxy Varnish 2K Acqua και το  EP 369 Epoxy Paint Acqua ή  C110 - C115 Βιομηχανική Βαφή.

Τιμές Υλικών

Κωδικός Τίτλος Μέγεθος Χρώμα Τιμή

Απόδοση/συσκ

σε 1 στρώση

21651008 EP 369 Epoxy Paint set A+B 0.75 lt White - Λευκό 18,00 € 10 m²
21651030 EP 369 Epoxy Paint set A+B 3 lt White - Λευκό 64.00 € 40 m²
21651100 EP 369 Epoxy Paint set A+B 10 lt White - Λευκό 205.35 € 140 m²

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (24%) 

Συνδυάζονται με

Στην ίδια κατηγορία

8 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: