Σύντομες πληροφορίες

Εφαρμογή

Σπάτουλα

Στέγνωμα

1 - 6 h

Αραίωση

Με νερό max 2%

Απόδοση

0,00085 m³/kg
Εργαλεία Εφαρμογής
σπάτουλα
Αποχρώσεις
Λευκό
Υφή
Mat

Υπολογισμός υλικού

ΥΨΟΣ (m)
ΜΗΚΟΣ (m)
ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2)
Τεχνικές Προδιαγραφές
TDS 10681 ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ (261.43KB)
SDS 10681 ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ (406.54KB)

Ισχυρό Επισκευαστικό Δαπέδων - Τοιχοποιίας

Κωδικός: 10681

Set 2 συστατικών - Ελαστικό

Τσιμεντοειδές επισκευαστικό για πλήρωση ρωγμών και όχι μόνο

Είναι απαραίτητο όταν θέλουμε κάτι παραπάνω και πάνω από όλα να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. 

Ένα σύστημα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η αδιαβροχοποίηση, οι άριστες αντοχές και η υψηλή ελαστικότητα.

Ιδανικό για γεμίσματα ρωγμών από συστολές διαστολές, για γέμισμα μετά από εξυγίανση οπλισμού, για γέμισμα αρμών κ.α.

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές για πλήθος επισκευών:

  • για την επισκευή βιομηχανικών δαπέδων,
  • για την δημιουργία τάπητα υψηλών αντοχών,
  • για την πλήρωση ρωγμών (από 1-10mm) σε βιομηχανικά δάπεδα ή
  • δάπεδα τσιμεντοκονίας,
  • για την πλήρωση αρμών – αντί μαστίχας,
  • για γεμίσματα μετά από την εξυγίανση οπλισμού,
  • μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τελική τσιμεντοκονία με αντοχή
  • σε πολύ υψηλά φορτία.

Προετοιμασία Εφαρμογής 

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-35°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή. 

Προετοιμάζονται όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα. 

Οδηγίες Εφαρμογής 

Ανακατεύουμε πολύ καλά τα υλικά όπως βρίσκονται στα δοχεία τους.

1.    Προσθέτουμε το γαλάκτωμα στα αδρανή, αργά με μηχανικά μέσα.

2.    Μπορείτε να προσθέσετε ελάχιστο νερό – έως 2% το μέγιστο.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):                               

Δηλώσεις επικινδυνότητας: 

Δηλώσεις κινδύνου

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P103         Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P280         Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P403+P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής καύσης.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

Δεν απαιτούνται

Διατάξεις σχετικά με τα πώματα ασφαλείας για τα παιδιά (Child-Resistant Fastening) - όχι

Ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου (Tactical Warnings) – όχι

Επικίνδυνα συστατικά προς επισήμανση: 

Περιέχει: Cement Portland Type, μάζα αντίδρασης από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [αριθ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [αριθ. ΕΚ 220-239-6] (3:1)

Τιμές Υλικών

Κωδικός Τίτλος Μέγεθος Χρώμα Τιμή
10681026 Ισχυρό Επισκευαστικό Δαπέδων-Τοιχοποιΐας 3 kg White - Λευκό   12,50 €
10681110 Ισχυρό Επισκευαστικό Δαπέδων-Τοιχοποιΐας 11 kg White - Λευκό 35,00 €

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. (24%)

Στην ίδια κατηγορία

10 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: