Σύντομες πληροφορίες

Εφαρμογή

Στέγνωμα

Επιφανειακό:20-40' min Επαναβαφής: 2-4 ώρες

Αραίωση

Δεν απαιτείται

Απόδοση

12-14 m²/l
Εργαλεία Εφαρμογής
πινέλο, ρολό, μηχάνημα βαφής Airless, πιστόλι αέρος
Αποχρώσεις
Λευκό και αποχρώσεις
Υφή
Satin

Υπολογισμός υλικού

ΥΨΟΣ (m)
ΜΗΚΟΣ (m)
ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2)
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑ ANTIGRAFFITI (95.31KB)
TDS 23031 A86C (168.65KB)
SDS 23031 A86C ANTIG (368.25KB)
CONFIRMATION 23031 A86C (130.55KB)
ΤΕΧΝ ΧΑΡΚΤ 23031 A86C (137.35KB)

A86C Αντιρρυπαντική Βαφή Σκυροδεμάτων

Κωδικός: 23031-008

Έγχρωμη, Αντιρρυπαντική Βαφή σκυροδεμάτων, υψηλής αντοχής.

Άριστη προστασία και μόνωση, απόλυτη αδιαβροχοποίηση, άριστη αντιρρύπανση.

  • 10 ετής εγγύηση αντοχής
  • Άριστη Αντιρρύπανση
  • Απόλυτα Αδιάβροχο
  • Δεν απορροφά ρύπους
  • Άριστη πρόσφυση
  • Μεγάλη κάλυψη
  • Άριστες αντοχές
  • Άμεσο επιφανειακό στέγνωμα
  • Γρήγορη επαναβαφή
  • Αναλλοίωτες αποχρώσεις

Άριστη προστασία και μόνωση, απόλυτη αδιαβροχοποίηση, άριστη αντιρρύπανση

Προσθέστε υπεραξία στην επιφάνειά σας! 10 ετής εγγύηση αντοχής.

Προστατεύστε την από κάθε δύσκολη συνθήκη: υγρασία, παγετό, άλγη, ρύπους, άλατα.

Αντιρρυπαντική Βαφή για χρήση σε τεχνικά έργα (σκυροδέματα, σήραγγες, τεχνικά κλπ.) και όχι μόνον. Συνδυάζει εξαιρετικές αντοχές  ταυτόχρονα με την ευκολία τοποθέτησης. Έχει πολύ καλό άπλωμα και δίνει μια λεία, ελαστική και σκληρή επιφάνεια. Τα ειδικά πρόσθετα που περιέχει  προσφέρουν ιδιαίτερες αντοχές σε δυσκολίες όπως αντιρρυπαντικές ιδιότητες, αδιαβροχοποίηση, γδαρσίματα, λιπαρά υπολείμματα κλπ. 

Είναι πολύ σκληρή επιφανειακά ενώ ταυτόχρονα τόσο ελαστική που να μπορεί να ακολουθεί τις συστολές-διαστολές της επιφάνειας, χωρίς να δημιουργούνται ρωγμές.

Μπορεί να πλυθεί άφοβα με πίεση 80-160 bar, και χρήση  απορρυπαντικών.

 Χρωματίζεται από το σύστημα χρωματισμού της εταιρείας μας, παρέχοντάς σας χιλιάδες αποχρώσεις, ενώ παράλληλα δεν αλλοιώνεται η αρχική απόχρωση με την πάροδο του χρόνου. 

Ο καθαρισμός από τις επεμβάσεις πραγματοποιείται με το ειδικό καθαριστικό Gel Real Cleaner Graffiti.

Έχει χρησιμοποιηθεί σε έργα της ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΕΡΓΟΣΕ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ, ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, Ε65, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ. 

 Προετοιμασία Εφαρμογής

 

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-35°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή.

Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα.

1.         Έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες προεργασίες της επιφάνειας.

2.        Τοποθετούμε το 23031 Αντιρρυπαντική Βαφή A86C σε δύο ή τρεις στρώσεις, ανάλογα με το ποιόν της επιφάνειας και το αποτέλεσμα που επιθυμούμε να επιτύχουμε (περισσότερες στρώσεις υλικού μεγαλύτερο πάχος φιλμ, μεγαλύτερες αντοχές μηχανικές, χημικές κλπ). 

Οδηγίες Εφαρμογής

 

Ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του.

1.         Δεν χρειάζεται αραίωση, το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση.

2.        Η επόμενη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί μετά την πάροδο 2-4h.

3.        Κάθε χρήση πριν την πάροδο των 15 ημερών θα πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή, έως ότου η επιφάνεια αναπτύξει πλήρως τις ιδιότητές της και κατ’ επέκταση τις αντοχές της. Αποτρέψτε το πλύσιμο πριν την πάροδο 20 ημερών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες

Φυσική κατάσταση

υγρό

Χρώμα

Λευκό και αποχρώσεις

Οσμή

Χαρακτηριστικό ακρυλικό επιχρίσματος νερού

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως

μη καθορισμένη

Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως

100 °C

Ευφλεκτότητα

αυτό το υλικό είναι καύσιμη ουσία, ωστόσο δεν

θα αναφλεγεί εύκολα

Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας

μη καθορισμένη

Σημείο ανάφλεξης

>200 °C στους 101,3 kPa

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

>333 °C (θερμοκρασια αυταναφλεξης για υγρα και αερια)

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

μη συναφής

pH (τιμή)

8,00 ± 5%

Κινηματικό ιξώδες KU

85 ± 5%

Διαλυτότητα (-τες)

μη καθορισμένη

Πυκνότητα

1,191 gr/cm³

Οδηγία Deco-Paint (2004/42/EC) Την περιεκτικότητα σε ΠOΕ την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση

ΠOΕ περιεκτικότητα: κατά μέγιστο <0,27% = 2,7 g/L εντός των ορίων για την κατηγορία: (θ) Ειδικά Επιχρίσματα ενός συστατικού – Τύπος Υ (ανώτατο όριο 140 g/l)

 

Οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών («οδηγία ΒΕ»)

ΠOΕ περιεκτικότητα:        <0,27%

Μικρές Συμβουλές 

 

·        Αποφύγετε την χρήση χλωρίου για τον καθαρισμό των επιφανειών, προτιμήστε κάποιο άλλο απολυμαντικό.

·        Πρόσοψη με Θερμομόνωση; Μεγαλύτερη ανάγκη αδιάβροχης ελαστικής σιλικονούχας βαφής!
Η θερμοπρόσοψη αλλάζει την συμπεριφορά της επιφάνειας: θερμαίνεται ή ψύχεται μόνο από την εξωτερική πλευρά της πρόσοψης, με αποτέλεσμα η συμπύκνωση που δημιουργείται να εκθέτει την επιφάνεια σε πολύ υψηλότερη υγρασία απόμία μη μονωμένη . Η θερμομόνωση μειώνει την ροή θερμότητας από μέσα προς τα έξω, ταυτόχρονα με την διακύμανση της υγρασίας δημιουργούνται πιέσεις με τελικό αποτέλεσμα την μείωση του ρυθμού εξάτμισης της υγρασίας και τελικό αποτέλεσμα την δημιουργία αλγών σε περίπτωση απλής βαφής.

 

 

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):                                             

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Άνευ αντικειμένου

 

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101                                      Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102                                      Μακριά από παιδιά.

P501                                      Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής καύσης.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH208                   Περιέχει μάζα αντίδρασης από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [αριθ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [αριθ. ΕΚ 220-239-6] CMIT/MIT (3:1),

                                1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH210                     Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τιμές Υλικών

Κωδικός Τίτλος Μέγεθος Χρώμα       Τιμή
23031-008 Antigraffiti A86C Λευκό 0.75 lt White - Λευκό    10.20 €
23031-030 Antigraffiti A86C Λευκό 3 lt White - Λευκό    42.95 €
23031-100 Antigraffiti A86C Λευκό 10 lt White - Λευκό  136.00 €

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. (24%)

Στην ίδια κατηγορία

4 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: