Σύντομες πληροφορίες

Εφαρμογή

Στέγνωμα

Επιφανειακό:10-20' min

Αραίωση

Δεν απαιτείται.

Απόδοση

4-20 m²/l
Εργαλεία Εφαρμογής
πινέλο, ρολό, ψεκασμός με πολύ χαμηλή πίεση (0,2 bar)
Αποχρώσεις
Διάφανο, απόλυτα αόρατο
Υφή
Mat - δεν διακρίνεται

Υπολογισμός υλικού

ΥΨΟΣ (m)
ΜΗΚΟΣ (m)
ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2)
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑ ANTIGRAFFITI (95.31KB)
TDS 23071 C9 ANTIGRAFFITI (188.53KB)
SDS 23071 C9 ANTIGRAFFITI (386.66KB)
CONFIRMATION 23071 C9 ANTIG (172.59KB)

Anti-Graffiti C9 Διάφανο Βερνίκι

Κωδικός: 23071008

Διάφανο Βερνίκι νερού για προστασία επιφανειών από Graffiti.

  • Για την προστασία από επεμβάσεις με graffiti
  • Δημιουργεί ένα απωθητικό φράγμα στο νερό και τα έλαια
  • Απόλυτα "αόρατο"
  • Δεν αλλοιώνει την εικόνα της επιφάνειας
  • Δεν διακρίνεται
  • Δεν εμποδίζει την διαπνοή
  • Ο καθαρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί με ζεστό νερό
  • Θυσιαζόμενο: μέρος του υμένα αφαιρείται με τον καθαρισμό.

Ειδικό διάφανο βερνίκι υδατικής διασποράς.

Προστατεύει αποτελεσματικά κάθε είδους επιφάνεια από βανδαλικές επεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα, αφήνοντας μηδενικά ίχνη της επέμβασης.

Σχεδιασμένο για την προστασία των δομικών υλικών, γεμίζει τους επιφανειακούς πόρους, χωρίς να εμποδίζει τη διαπνοή, δημιουργεί ένα απωθητικό φράγμα στα έλαια και το νερό που εμποδίζουν το γκράφιτι από διεισδύει βαθιά μέσα στο υλικό.

Όταν εφαρμόζεται στην επιφάνεια, δημιουργεί ένα προστατευτικό, αόρατο φιλμ, που είναι σε θέση να την προστατεύσει από βανδαλισμούς.

Κατατάσσεται στην κατηγορία των θυσιαζόμενων υλικών, το οποίο σημαίνει πως κατά την διαδικασία του καθαρισμού του graffiti, αφαιρείται μέρος του υμένα, οπότε και χρειάζεται εκ νέου τοποθέτηση υλικού. 

Κατατάσσεται στην κατηγορία των θυσιαζόμενων υλικών, το οποίο σημαίνει πως κατά την διαδικασία του καθαρισμού του graffiti, αφαιρείται μέρος του υμένα, οπότε και χρειάζεται εκ νέου τοποθέτηση υλικού. 


 

Προετοιμασία Εφαρμογής

 

 

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-35°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή.

Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα.

 

Οδηγίες Εφαρμογής

 

1.        Δεν χρειάζεται αραίωση, το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση.

2.       Εφαρμόστε στην επιφάνεια που επιθυμείτε να προστατεύσετε.

3.       Πριν την εφαρμογή στο σύνολο πραγματοποιήστε δείγμα σε μικρή επιφάνεια για να επιβεβαιώσετε πως δεν υπάρχει κάποια αλλοίωση.

4.      Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.

5.       Εφαρμόστε με τη διαδικασία νωπό σε νωπό. Προσοχή: Αν βάψετε μεγάλη περιοχή και επιστρέψετε στην αρχή, το υλικό θα έχει στεγνώσει και δεν «δέχεται» ούτε τον εαυτό του. Ακολουθήστε την συμβουλή νωπό σε νωπό, τοποθετώντας όση περισσότερη ποσότητα μπορεί να δεχθεί όσο ο υμένας είναι ακόμη νωπός.

6.      H εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 35°C.

Μικρές Συμβουλές

 

 

1.        Πριν την εφαρμογή πραγματοποιήστε ένα μικρό δείγμα.

2.       Για τον καθαρισμό της προστατευμένης επιφάνειας χρειάζεστε ζεστό νερό με πίεση.

3.       Μετά από κάθε καθαρισμό, εφαρμόστε εκ νέου το υλικό στην επιφάνεια που καθαρίσατε.

 

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):    

Προειδοποιητική λέξη

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Εικονογράμματα

GHS05

Δηλώσεις κινδύνου

H318                       Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις προφυλάξεων

P101                        Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102                        Μακριά από παιδιά.

P103        Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

P280       Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά.

P305+P351+P338  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310                        Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P501                        Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής καύσης.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH208 Περιέχει μάζα αντίδρασης από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [αριθ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [αριθ. ΕΚ 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  

Τιμές Υλικών

Κωδικός Τίτλος Μέγεθος Χρώμα Τιμή
23071008 Antigraffiti C9 0.75 lt Transparent - Διάφανο 14.85 €
23071030 Antigraffiti C9 3 lt Transparent - Διάφανο 55.80 €
23071100 Antigraffiti C9 10 lt Transparent - Διάφανο 180.50 €

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. (24%)

Στην ίδια κατηγορία

4 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: