Σύντομες πληροφορίες

Εφαρμογή

Στέγνωμα

-

Αραίωση

Δεν χρειάζεται αραίωση

Απόδοση

100-300 g/m²
Tools for application
σφουγγάρι, πινέλο, ρολό,
Color Variations
Διάφανο, κιτρινωπό
Texture
Gel

Υπολογισμός υλικού

ΥΨΟΣ (m)
ΜΗΚΟΣ (m)
ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2)
Τεχνικές Προδιαγραφές
TDS 23089 Gel Real Cleaner (160.23KB)
SDS 23089 Gel Real Cleaner (241.62KB)

Gel Real Cleaner Graffiti

Reference: 23089

Οδηγίες Εφαρμογής 

1.        Δεν χρειάζεται αραίωση, το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση.

2.        Εφαρμόστε στην προσβεβλημένη επιφάνεια.

3.        Με ένα πινέλο ακολουθήστε το σχεδιάγραμμα του graffiti τοποθετώντας το καθαριστικό.

4.       Η ζελατινώδης μορφή του επιτρέπει να παραμείνει στην επιφάνεια και να δράσει.

5.       Επιτρέπουμε στο καθαριστικό να δράσει για 10-15 λεπτά.

6.      Μετά την πάροδο 15 λεπτών καθαρίζουμε με νερό, με πίεση ζεστού ή κρύου νερού ή με σφουγγάρι.

       

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες

Φυσική κατάσταση

Υγρό - Ζελώδες

Χρώμα

Κιτρινωπό

Οσμή

Χαρακτηριστική

Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως

100 °C στους 760 mmHg

Πτητικότητα:

Θερμοκρασία βρασμού σε ατμοσφαιρική πίεση

191 ºC

Πίεση  ατμών στους 20 ºC:

220 Pa

Πίεση  ατμών στους 50 ºC:

1250 Pa  (1 kPa)

Χαρακτηρισμός επικινδυνότητας προϊόντος:

Πυκνότητα στους 20 ºC:

974 kg/m³

Σχετική πυκνότητα στους 20 ºC:

0,974

pH:

6 - 8

Αναφλεξιμότητα:

Σημείο  ανάφλεξης:

83 ºC

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης:

270 ºC

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

 

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):                                             

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H318                                     Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

 

 

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό
P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας

 

 

Τιμές Υλικών

Κωδικός Τίτλος Μέγεθος Χρώμα Τιμή
23089008 Gel Real Cleaner Graffiti 0.75 lt Transparent - Διάφανο 16.00 €
23089030 Gel Real Cleaner Graffiti 3 lt Transparent - Διάφανο 61.00 €

Συνδυάζονται με

in the same category

4 other products in the same category:
Cookie consent