Σύντομες πληροφορίες

Εφαρμογή

Στέγνωμα

Επιφανειακό:10-20' min Επαναβαφής: 6-24 h

Αραίωση

Δεν ενδείκνυται

Απόδοση

10 m² / l
Εργαλεία Εφαρμογής
Πινέλο, Ρολό, Airless
Αποχρώσεις
Διάφανο
Υφή
Satin

Υπολογισμός υλικού

ΥΨΟΣ (m)
ΜΗΚΟΣ (m)
ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2)
Τεχνικές Προδιαγραφές
TDS 10921 STONE ACRYLATE (221.13KB)
SDS 10921 STONE ACRYLATE (474.08KB)

Acrylate Stone

Κωδικός: 10921050

Ακρυλικό Βερνίκι Εμποτισμού

Πέτρας & Σκυροδεμάτων

Ένα προϊόν για πλήρη αδιαβροχοποίηση της πέτρας και των σκυροδεμάτων

Προτεινόμενες χρήσεις Εμποτισμού:

 • Φυσικές πέτρες
 • Σκυροδέματα
 • Σταμπωτά δάπεδα κλπ
 • Συνθετικές πέτρες

Βασικά χαρακτηριστικά :

 • Δεν κιτρινίζει
 • Υψηλές αντοχές στην τριβή & κρούση
 • Υψηλές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία
 • Τονίζει τα χρώματα της επιφάνειας 
 • Πλήρως υδαταπωθητικό
 • Δεν σκάει δεν ξεφλουδίζει
 • Δεν απορροφά λάδια, ρύπους κλπ

Εάν επιθυμείτε άριστη πρόσφυση, πλήρη αδιαβροχοποίηση, εμποτισμό της επιφάνειας, πολύ καλές αντοχές στην καταπόνηση από τις καιρικές συνθήκες, μηδενική απορρόφηση ρύπων, λαδιών κλπ, αναλλοίωτη την αρχική απόχρωση της επιφάνειας που τοποθετείται, προτιμήστε μόνον το Master’s Lac Acrylate Stone.

Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού πέτρας, διαλύτου, υψηλής αντοχής και πρόσφυσης, κατάλληλο για κάθε είδος πέτρας, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.

Δεν σκάει ποτέ, αλλά συνεχίζει να διεισδύει στη πέτρα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε δάπεδα από μπετό (βιομηχανικά, σταμπωτά, κ.α.), όπως και σε συνθετικές πέτρες.

Τονίζει τα χρώματα της επιφάνειας που τοποθετείται χωρίς να τα αλλοιώνει, δίνοντας μια όψη ματ προς σατινέ ή σατινέ προς γυαλιστερή.

Απόλυτα υδαταπωθητικό. Προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία. Εμποτίζει την πέτρα, δεν σκάει δεν ξεφλουδίζει. Σε επόμενη βαφή δεν απαιτείται τρίψιμο.

Άριστες αντοχές σε απορρυπαντικά. Δεν απορροφά λάδια, ρύπους κλπ.

Στεγνώνει άμεσα, σε 20΄, μπορεί να πατηθεί μετά από 2h.

Προετοιμασία Εφαρμογής

 

 

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-30°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή.

Σε καθαρή μη σαθρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από κάθε είδους υπολείμματα, εφαρμόζουμε το υλικό ως primer αραιωμένο με White Spirit σε ποσοστό 15-20% (όταν αντιμετωπίζουμε σαθρά στην επιφάνεια).

Σε επιφάνεια χωρίς σαθρά ή καινούργια εφαρμόζουμε το υλικό χωρίς αραίωση.

Σε απορροφητικές επιφάνειες εφαρμόζουμε δύο στρώσεις του υλικού.

 

Οδηγίες Εφαρμογής

 

 

Ανακινούμε  πολύ καλά το υλικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του.

1.        Αραιώνουμε μόνο με White Spirit.

2.      Η αραίωση που θα πραγματοποιηθεί δεν πρέπει να ξεπερνά το 15-20% στο 1ο χέρι της επίχρισης εάν η εφαρμογή το απαιτεί βλ. Προετοιμασία Εφαρμογής.

3.      Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο, σε καθαρή, στεγνή και ξεσκονισμένη επιφάνεια. Εάν επιθυμείτε εφαρμογή με AIRLESS, γνωστοποιήστε κατά την παραγγελία σας.

4.      Μετά από 1-3 ώρες (20-30°C και σχετικά χαμηλή υγρασία) μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά δεύτερη στρώση του υλικού. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες

Φυσική κατάσταση

υγρό

Χρώμα

μη καθορισμένη

Οσμή

χαρακτηριστικό

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως

μη καθορισμένη

Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως

110,6 °C στους 1.013 hPa

Ευφλεκτότητα

εύφλεκτο υγρό σύμφωνα με τα κριτήρια GHS

Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας

1,1 όγκος% - 7,1 όγκος%

Σημείο ανάφλεξης

>23 °C στους 1.013 hPa

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

333 °C (θερμοκρασια αυταναφλεξησ για υγρα και αερια)

Πίεση ατμών

0,448 PSI στους 70 °F

Οδηγία Deco-Paint (2004/42/EC) Την περιεκτικότητα σε ΠOΕ την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση

ΠOΕ περιεκτικότητα: κατά μέγιστο <50% = 500 g/L εντός των ορίων για την κατηγορία: (θ) Ειδικά Επιχρίσματα ενός συστατικού – Τύπος Δ (ανώτατο όριο 500 g/l)

Οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών («οδηγία ΒΕ»)

ΠOΕ περιεκτικότητα:        <50%

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

                                             Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):                                             

 

  

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H226                      Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H304                      Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H315                      Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H335                      Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H336                      Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H361d                    Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

H373                      Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (κεντρικό νευρικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

H411                      Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

 

 

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101                       Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102                       Μακριά από παιδιά.

P210                       Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P260                       Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

P271                       Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P280                       Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά.

P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:                       καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P331                       ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P370+P378           Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε άμμο, διοξείδιο του άνθρακα ή πυροσβεστήρα για να κατασβήσετε.

P403+P233           Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

P403+P235           Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.

P405                       Φυλάσσεται κλειδωμένο.

 

Τιμές Υλικών

Κωδικός Τίτλος Μέγεθος Χρώμα Τιμή Απόδοση/συσκ
σε 1 στρώση
10921050 Master’s Lac Acrylate Stone Gloss & Satin 5 lt Transparent - Διάφανο 50.00 € 50 m²
10921100 Master’s Lac Acrylate Stone Gloss & Satin 10 lt Transparent - Διάφανο 98.00 € 100 m²
10921200 Master’s Lac Acrylate Stone Gloss & Satin 20 lt Transparent - Διάφανο 190.00 € 200 m²

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (24%) 

Στην ίδια κατηγορία

2 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: