Σύντομες πληροφορίες

Εφαρμογή

Στέγνωμα

Επιφανειακό: 10-20 min

Αραίωση

1/1 έως 1/3 με νερό

Απόδοση

16 m² / l
Tools for application
Πινέλο, Ρολό, Airless (με πολύ χαμηλή πίεση)
Color Variations
Διάφανο
Texture
Ίδια με αυτήν της επιφάνειας που τοποθετείται.

Υπολογισμός υλικού

ΥΨΟΣ (m)
ΜΗΚΟΣ (m)
ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2)
Τεχνικές Προδιαγραφές
TDS 24016 AFB P5 PEARL (379.42KB)
SDS 24016 AFB P5 PEARL (386KB)

A.F.B. P5 Pearl - Βερνίκι Αδιαβροχοποίησης (nanotechnology)

Reference: 24016008

Προετοιμασία Εφαρμογής

 

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-30°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή.

Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα.

1.        Έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες προεργασίες της επιφάνειας.

2.       Σε πορώδης – απορροφητικές ή  όπου κρίνεται  πιθανότητα ανοδικής υγρασίας, εφαρμόστε το 24013 A.F.B.10 Primer Σιλοξανικής Βάσης.

3.       Σε επιφάνεια δαπέδου, απλώνουμε σε μεγάλη ποσότητα το A.F.Β. P 5 Pearl  περιμένουμε λίγα λεπτά να απορροφηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα υλικού και μεταφέρουμε το πλεόνασμα στο επόμενο σημείο, ακολουθώντας πάλι την ίδια τακτική.

4.      Σε επιφάνειες τοίχων εφαρμόστε δύο ή τρεις στρώσεις, με την μέθοδο νωπό σε νωπό δηλαδή επαναλάβετε αρκετές φορές στο ίδιο σημείο έως ότου η επιφάνεια να μην μπορεί να απορροφήσει άλλο υλικό.

** Προσοχή: αν το υλικό προλάβει και στεγνώσει επιφανειακά, χωρίς να έχετε προλάβει να το τροφοδοτήσετε με την απαραίτητη ποσότητα, δεν θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε. Όταν στεγνώσει επιφανειακά, είναι δύσκολη η πρόσφυση και του ίδιου ακόμη, στον εαυτό του.

 

Οδηγίες Εφαρμογής

 

 

1.        Αραιώστε το υλικό με 1 έως και 3 (ανάλογα της επιφάνειας που προστατεύετε) μέρη νερό πριν τη χρήση. Περισσότερο απορροφητικές επιφάνειες = μεγαλύτερη αραίωση. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι η τελική ποσόστωση της δραστικής ουσίας. Άρα μια πολύ απορροφητική επιφάνεια θα χρειαστεί πολλαπλάσια ποσότητα για να εμποτιστεί, όχι όμως και πολλαπλάσια δραστική ουσία.

2.       Εφαρμόστε στην επιφάνεια που επιθυμείτε να προστατεύσετε, εφόσον αυτή είναι καθαρή και στεγνή. Σε νωπές επιφάνειες δεν θα λάβετε τα ίδια αποτελέσματα σε βάθος χρόνου, επειδή δεν θα επιτύχετε τον εμποτισμό αυτής.

3.       Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 °C έως 35 °C.

4.      Τοποθετήστε 2-3 στρώσεις με τη μέθοδο νωπό σε νωπό, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

5.       Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή σπρέι με χαμηλή πίεση (0,2 bar).

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες

Φυσική κατάσταση

υγρό

Χρώμα

Διάφανο

Οσμή

Ήπια

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως

μη καθορισμένη

Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως

100 °C

Ευφλεκτότητα

αυτό το υλικό είναι καύσιμη ουσία, ωστόσο δεν

θα αναφλεγεί εύκολα

Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας

μη καθορισμένη

Σημείο ανάφλεξης

>200 °C στους 101,3 kPa

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

>333 °C (θερμοκρασία αυτανάφλεξης για υγρά

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

μη συναφής

pH (τιμή)

7,5

Κινηματικό ιξώδες KU

12

Διαλυτότητα (-τες)

μη καθορισμένη

Πυκνότητα

0,960 gr/cm³

Οδηγία Deco-Paint (2004/42/EC) Την περιεκτικότητα σε ΠOΕ την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση

ΠOΕ περιεκτικότητα: κατά μέγιστο <0,52% = 5 g/L εντός των ορίων για την κατηγορία:

(θ) Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού– Τύπος Υ (ανώτατο όριο 140 g/l)

 

Οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών («οδηγία ΒΕ»)

ΠOΕ περιεκτικότητα:            <0,52%

Μικρές Συμβουλές

 

 

1.        Πριν την οποιανδήποτε εφαρμογή πραγματοποιήστε ένα μικρό δείγμα.

2.       Σε επιφάνειες παλαιές πραγματοποιήστε πρώτα έναν πολύ καλό καθαρισμό, προτείνουμε υδροβολή.

3.       Τοποθετήστε το μόνον σε στεγνές και απορροφητικές επιφάνειες.

4.      Το προϊόν δεν ενδείκνυται εάν επιθυμείτε να επαναβάψετε την επιφάνεια σε διάστημα μικρότερο του έτους.

5.       Σε επιφάνειες μολυσμένες από μύκητες ή άλγη, ταυτόχρονα με την υδροβολή, προβείτε σε αποστείρωση με το μυκοστατικό AF05A.

Απόδοση

Η απόδοση εξαρτάται από την τραχύτητα και το πορώδες της επιφάνειας. Γενικά υπολογίζετε ότι θα καταναλώσετε - κατόπιν της διάλυσης 1/1 με νερό - 100-300g/m² (απόδοση μετά την αραίωση: 3,5-10 m² και αντίστοιχα πριν την αραίωση 7-20 m² ).  Σε ιδιαίτερα τραχιές και πορώδεις επιφάνειες π.χ. παλαιούς πεταχτούς σοβάδες, η κατανάλωση μπορεί να φτάσει και το 1 l /m² με αραίωση 1/3 (απόδοση πριν την αραίωση 3,5 m²).

 

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):                                             

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Άνευ αντικειμένου

 

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101                                      Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102                                      Μακριά από παιδιά.

P501                                      Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής καύσης.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH208                   Περιέχει μάζα αντίδρασης από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [αριθ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [αριθ. ΕΚ 220-239-6] CMIT/MIT (3:1),

                                 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH210                     Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τιμές Υλικών

Κωδικός Τίτλος Μέγεθος Χρώμα Τιμή

Απόδοση/συσκ
σε 1 στρώση

24016008 A.F.B. P-5 Pearl Βερνίκι Αδιαβροχοποίησης Νανοτεχνολογίας 0.75 lt Transparent - Διάφανο  13.00 € 12 m²
24016030 A.F.B. P-5 Pearl Βερνίκι Αδιαβροχοποίησης Νανοτεχνολογίας 3 lt Transparent - Διάφανο  48.40 € 48 m²
24016100 A.F.B. P-5 Pearl Βερνίκι Αδιαβροχοποίησης Νανοτεχνολογίας 10 lt Transparent - Διάφανο 155.00 € 160 m²

Συνδυάζονται με

in the same category

2 other products in the same category: